Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

Denominació Social: LA COMPRA SETMANAL, SL
Domicili Social: C/ VERGE DEL SOL DEL PONT, 59 – 08510 RODA DE TER (BARCELONA)
Nº d’Id: B66816166
E-mail: info@lacompra.cat
Nom del domini: www.lacompra.cat

2. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), l’informem que les dades personals i informació que ens facilitis en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible a la Web, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de LA COMPRA SETMANAL, SL, amb la finalitat de poder gestionar la relació que mantenim amb vostè.

Podrà exercir gratuïtament els teus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, mitjançant un escrit, indicant el dret, nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del teu DNI, a la següent adreça electrònica info@lacompra.cat.

Tanmateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li la newsltetter, així publicitat o promocions dels nostres productes que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Podràs donar-te de baixa d’aquestes comunicacions a qualsevol moment mitjançant remissió al correu electrònic a info@lacompra.cat.

LA COMPRA SETMANAL, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.
Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de LA COMPRA SETMANAL, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari haurà d’acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

Totes les dades sol·licitades a través de LA COMPRA SETMANAL, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, LA COMPRA SETMANAL, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

A. Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

B. Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a LA COMPRA SETMANAL, SL la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

C. En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

D. I s’eximeix a LA COMPRA SETMANAL, SL de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

E. L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

F. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

G. LA COMPRA SETMANAL, SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

H. LA COMPRA SETMANAL, SL no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

I. LA COMPRA SETMANAL, SL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

J. En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de LA COMPRA SETMANAL, SL, a través del correu electrònic info@lacompra.cat indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què LA COMPRA SETMANAL, SL pugui moderar o eliminar els mateixos.

K. L’usuari mantindrà indemne a LA COMPRA SETMANAL, SL davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

4. SEGURETAT

LA COMPRA SETMANAL, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de LA COMPRA SETMANAL, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LA COMPRA SETMANAL, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per LA COMPRA SETMANAL, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de LA COMPRA SETMANAL, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de LA COMPRA SETMANAL, SL.

Els continguts proporcionats per LA COMPRA SETMANAL, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LA COMPRA SETMANAL, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. LA COMPRA SETMANAL, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LA COMPRA SETMANAL, SL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a LA COMPRA SETMANAL, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

LA COMPRA SETMANAL, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, LA COMPRA SETMANAL, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. LA COMPRA SETMANAL, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

LA COMPRA SETMANAL, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas LA COMPRA SETMANAL, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

LA COMPRA SETMANAL, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. LA COMPRA SETMANAL, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de LA COMPRA SETMANAL, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

6. LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.